Ondernemingsgegevens


Uitgeverij HÖNGRY BUNCH (PLANPRAZ BV)

Schouteerpark 6

9070 Destelbergen

info@hongry.be

BE 0799.712.738


Artikel 1: Algemene bepalingen


De website en webshop, hierna ‘website’ of ‘webshop’, is eigendom van ‘PLANPRAZ BV’ vennootschap onder commercieele naam ‘Uitgeverij HÖNGRY BUNCH’ met zetel te Schouteerpark 6, 9070 Destelbergen met BTW 0799.712.738, hierna ‘HÖNGRY’, en biedt, naast het verschaffen van informatie, haar klanten de mogelijkheid om producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onze algemene voorwaarden (hierna "voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (hierna “klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webshop van HÖNGRY houdt in dat de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaard, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door HÖNGRY aanvaard zijn.

 

HÖNGRY kan ten allen tijde deze voorwaarden wijzigen. Voor eerder geplaatste orders blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na de wijziging houdt aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

 

Alle inhoud van deze website en bijhorende webshop, zoals, maar niet beperkt tot: de merk en product namen, tekeningen, ontwerpen, personages en namen, afbeeldingen, foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera., zijn auteurs rechterlijk beschermd of geregistreerde rechten en behoren toe aan HÖNGRY of andere derden die de rechten bezitten.

Iedere gebruiker of klant krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze webshop en de inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen onze gebruikers dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de door deze rechten beschermde zaken, zonder de schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

Verder is de informatie op deze website op geen enkele manier persoonlijk advies of informatie op maat aan de situatie van een individuele klant. Het kan daarom nooit beschouwd worden als persoonlijk, professioneel of als enig juridisch advies aan de klant.

Hierbij aansluitend kan het ook voorkomen dat HÖNGRY links, hyperlinks en verwijzingen op hun website en webshop maakt naar andere websites wegens informatieve redenen. HÖNGRY is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en mogelijk gebruik van de informatie op deze websites. HÖNGRY kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat uit het gebruik van deze websites of de links en hyperlinks op de website.  

Enkel Belgisch recht is van toepassing op de algemene voorwaarden van de website en webshop van HÖNGRY.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en exclusief verzendkosten of andere mogelijke kosten gelinkt aan verzending. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling. Indien leverings-, verzendings, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De vermelde prijs is enkel van toepassing op de artikelen zoals woordelijk wordt omschreven. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel. Tijdens de check out wordt de klant geïnformeerd over de verzending- en leveringskosten die bij de bestelling horen. Indien verzendingskosten niet automatisch berekend kunnen worden zal een realistische inschatting gemaakt worden.

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus van de verschillende product categorieën met zorg wordt samengesteld, is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, en/of materiële fouten bevat. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden HÖNGRY niet. HÖNGRY is, wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelen verbintenis.


Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om contact op te nemen met HÖNGRY via info@hongry.be


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door HÖNGRY. HÖNGRY kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Ingeval van ongewoon grote orders behoudt HÖNGRY zich het recht orders te wijzigen of weigeren. Hierbij zal de klant steeds geïnformeerd worden.


Artikel 4: Online aankopen

HÖNGRY is gerechtigd een bestelling te weigeren vanwege een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot eerdere bestellingen of incidenten waarbij de klant betrokken is of is geweest.  

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan HÖNGRY via info@hongry.be

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door HÖNGRY was genomen.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van HÖNGRY.

Artikel 7: Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij de HÖNGRY webshop.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is, heeft de klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na fysieke ontvangst van de goederen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Dit recht op herroeping van de aankoop is niet geldig indien het product en/of het verpakkingsmateriaal niet meer origineel zijn en/of beschadigd zijn en/of onbruikbaar zijn. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant HÖNGRY via email naar info@hongry.be of een schrijven naar HÖNGRY BUNCH, Schouteerpark 6, 9070 Destelbergen, op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst (aankoop) te herroepen.

De goederen dienen onbeschadigd en ongebruikt en in originele verpakking samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs opgestuurd worden om te kunnen worden teruggenomen. De goederen dienen terug bezorgd te worden ten laatste 14 dagen na levering. De klant betaalt de verzendingskosten van de goederen die vallen onder de herroeping. Indien bij nazicht door HÖNGRY blijkt dat de goederen niet in lijn met de algemene voorwaarden werden teruggezonden, zal het aankoop bedrag inclusief de verzendingskosten niet of niet volledig terugbetaald worden. Indien dit het geval zou zijn kan de klant ervoor opteren dat de goederen aan de klant opnieuw opgestuurd worden waarbij de verzendingskosten ten koste van de klant zijn. Indien de klant wenst de terugsturingsprodecure op te starten dienen de goederen opgestuurd te worden naar HÖNGRY Bunch, Schouteerpark 6, 9070 Destelbergen.

 Artikel 8: Garantie en limiet van aansprakelijkheid

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met HÖNGRY via info@hongry.be en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Uitgeverij HÖNGRY BUNCH, Schouteerpark 6, 9070 Destelbergen.


Bij vaststelling van een gebrek moet de klant HÖNGRY zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 7 kalender dagen na ontvangst door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding zoals wasinstructies, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Indien klachten aanvaard worden door HÖNGRY is ten allen tijde de aansprakelijkheid van HÖNGRY gelimiteerd tot het inwisselen van het goed voor een andere exemplaar of goed van gelijke waarde of, mits akkoord van HÖNGRY, maximaal het bedrag die betaald werd voor het goed of goederen waarvan sprake exclusief verzendingskosten.  

 

Artikel 9: Privacy beleid

Dit artikel reguleert het verwerken van de persoonlijke data die ontstaat of ingevoerd wordt bij het gebruik van de website of bijhorende diensten. De verwerking gebeurt door HÖNGRY, als data verwerker.

Door het gebruiken van onze website en/of de bijhorende diensten erkent de gebruiker of klant van de website dat hij dit artikel genaamd ‘Privacy beleid’ gelezen heeft en hiermee akkoord gaat.

Verder betekent ook dat het activeren van de opt-in op formulieren of bij inschrijvingen voor zaken zoals nieuwsbrieven, dat de klant inherent akkoord is met de privacy policy. Dit betekent dat het voor de klant duidelijk is wat het doel is van het gebruik en verwerken van de persoonlijke gegevens. Indien op een gegeven moment de klant wenst dat zijn persoonlijke informatie verwijderd wordt kan dit via een schrijven naar info@hongry.be.

 

Volgende informatie wordt opgeslagen en gebruikt:

 

Persoonlijke informatie gelinkt aan het gebruik van de website alsook informatie nodig om jouw bestelling te kunnen verwerken:  naam en voornaam, e-mailadres, levering en facturatie adres(sen), betaalgegevens en soms je telefoon- of gsm-nummer. Op deze manier kunnen we de betaling van je bestelling finaliseren, je bestelling op het juiste adres bezorgen en je op de hoogte houden van de status van je bestelling. HÖNGRY maakt gebruik van externe bezorgdiensten voor het leveren van de klant zijn bestellingen. HÖNGRY selecteert partners die met jouw persoonsgegevens omgaan . De verwerking van deze persoonsgegevens voor dit doeleinde is gerechtvaardigd door het bestaan van orders die geplaatst werden.

 

Bij het maken van een online account op de website door de klant worden een aantal gegevens opgeslagen. HÖNGRY bewaart deze gegevens in je online account zodat je deze niet telkens opnieuw hoeft in te vullen. Het gaat over volgende gegevens: naam en voornaam, geboortedatum, geslacht, telefoon- of gsm-nummer, e-mailadres, leverings- en facturatie adres(sen), betalingsgegevens, een overzicht van reeds geplaatste bestellingen in het verleden, gebruikersnaam en paswoord.

 

Het bewaren van deze persoonsgegevens voor dit doeleinde is gerechtvaardigd door het bestaan van een gerechtvaardigd belang voor HÖNGRY. HÖNGRY wil een vlotte en optimale dienstverlening kunnen aanbieden en door bepaalde van deze gegevens van de klant kan de klant tijd besparen. Het aanmaken van een online account is volledig vrijblijvend en kan de klant online op elk ogenblik stopzetten. Een voorbeeld hiervan is de express check out optie waarbij de klant zijn  gegevens automatisch worden aangevuld bij het plaatsen van een nieuwe bestelling indien hij reeds in het verleden een bestelling plaatste op de webshop van HÖNGRY.

Voor marketingcommunicatie en promotie doeleinden (nieuwsbrieven, sms, social media, online advertising en andere marketingacties) worden ook bepaalde persoonsgegevens bijgehouden, alleen met goedkeuring van de klant.

De klant kan steeds inschrijven op recurrente nieuwsbrieven. Zo blijft de klant op de hoogte van onze acties en promoties, nieuwe producten en informatie die HÖNGRY relevant acht voor bestaande klanten. Hiervoor wordt het email adres gevraagd en bijgehouden.

Aan de hand van cookies waar onze website gebruik van maakt kunnen we ook de relevantie van informatie beter afstemmen op de klant zijn interesses.  

Het kan dat de klant bepaalde informatie krijgt als de klant reeds klant bij ons is en we de klant willen informeren over producten gelijkaardig aan degene die in het verleden bij ons gekocht zijn.

 

Verder communiceert HÖNGRY ook via andere eigen websites, websites van derde partijen en verschillende social mediaplatformen zoals Facebook. Wij kunnen doelgroepen maken op basis van onze e-mailadressen of van bezoekers van onze website en deze benaderen met gepersonaliseerde advertenties via deze kanalen. De HÖNGRY website maakt gebruik van de Facebook Pixel, voor onze eigen communicatie, advertenties en voor advertenties via een derde partij. Deze worden vooral gebruikt om te meten hoe onze campagnes presteren.

 

HÖNGRY houdt de persoonsgegevens van de klant niet langer bij dan nodig om de doeleinden hierboven vermeld, te kunnen realiseren of om onze wettelijke of contractuele verplichtingen na te komen. Als de klant wenst dat HÖNGRY zijn/haar persoonsgegevens niet langer bijhoudt kan dit door dit aan te vragen via info@hongry.be

 

HÖNGRY maakt ook gebruik van Google Analytics. Deze data worden enkel op geaggregeerd niveau gebruikt en worden niet herleid naar klanten op individuele basis.

 

De klant heeft op elk moment het recht zijn gegevens in te kijken, op te vragen of deze te corrigeren of wissen. Dit kan via aanvraag via info@hongry.be.

 

Indien de klant vragen heeft over dit privacy beleid, kan de klant ons altijd contacteren via info@hongry.be

 

Artikel 10: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Zowel ‘first party cookies’ als ‘third party cookies’ kunnen worden gebruikt.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

We geven op de homepagina de optie om de cookies op onze website wel of niet te aanvaarden.

HÖNGRY heeft het recht om van tijd tot tijd zijn cookie policy te wijzigen. Indien u niet akkoord bent met deze wijzigen kan u steeds via info@hongry.be ons hiervan informeren. Zonder bericht binnen 5 werkdagen na het wijzigen van het cookies beleid, wordt het nieuwe cookie beleid door de klant en of website gebruiker automatisch aanvaard.

 

Artikel 11: Aantasting geldigheid en niet-verzaking


Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door HÖNGRY om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 12: Bewijs


De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 13: overmacht

Met overmacht wordt bedoeld, alle externe omstandigheden, die al dan niet, onvoorzienbaar waren en op dewelke HÖNGRY geen invloed kan of kon hebben om zijn verplichtingen na te komen. HÖNGRY heeft het recht overmacht in te roepen indien er sprake is van overmacht die ten gevolge heeft het niet nakomen van zijn verplichtingen zoals het respecteren van leveringstermijnen. Indien in deze omstandigheden zich voordoen kunnen beide partijen in onderling overleg de overeenkomst opzeggen zonder enige verplichting of compensatie. 

 

Opgemaakt op 18.04.23